คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันจัดการประชุม Second annual graduate student conference in health science research

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดการประชุม Second annual graduate student conference in health science research ณ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ และความร่วมมือกัน ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ