รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สมัครออนไลน์ ที่นี่

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)  สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมัครได้จนถึง 15 มีนาคม 2563 

…สมัครออนไลน์ที่นี่…


หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (หลักสูตรใหม่ .. 2559)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
 • ภาษาอังกฤษ: Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • (ชื่อเต็ม) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
  • (ชื่อย่อ) ภ.ม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • (ชื่อเต็ม) Master of Pharmacy (Primary Care Pharmacy)
  • (ชื่อย่อ) M.Pharm. (Primary Care Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาศึกษา

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ใช้เวลาในการสาเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

 

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง .. 2560)

ชื่อหลักสูตร

 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm (Clinical Pharmacy)

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง .. 2559)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Medicinal Plants and Natural Products

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
  • ชื่อย่อ วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม Master of Science (Medicinal Plants and Natural Products)
  • ชื่อย่อ M.Sc. (Medicinal Plants and Natural Products)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาศึกษา

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง .. 2562)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
  • ชื่อย่อ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Pharmacy)
  • ชื่อย่อ Ph.D. (Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

 • แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
 • แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
  • ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา