คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัยและผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและนำเสนอผลงาน รวมทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาคและยกระดับคุณภาพของผลงาน ในสาขาเภสัชศาสตร์  และเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแนวคิดในการทำงานในโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต และเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรตามอัตลักษณ์ของคณะด้านการวิจัย และกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องานประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมดังกล่าวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก. ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ ตำแหน่ง Pharmacy Automation Director บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด  และ ภก. วิรุณ เวชศิริ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัท ARINCARE จำกัด วิทยากรบรรยายพิเศษและในวันที่ 16 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ร่วมการเสวนากับคณบดี                     คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในหัวข้อ               เรื่อง ความพร้อมของวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบสาธารณสุขยุคดิจิตัล และการเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จ กลเม็ดของเภสัชยุคใหม่ โดย ภก.ก้องเกียรติ สำอางศรี, ภญ. ปริศนา  ตั้งสิน และ ภญ. สิรีธร  ลีห์อร่ามวัฒน์ (น้องบิ๊นท์) ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด