คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)ประจำปี 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2563 ขึ้น ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการฯ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็น” พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คนสำราญ งานสำเร็จ” และมีการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนดังนี้ การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentations) จำนวน 9 ผลงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations) จำนวน 51 ผลงาน มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ จำนวน 200 คนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯในครั้งนี้
การจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)ประจำปี 2563 เป็นการรวมตัวของบุคลากรสายสนับสนุนเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างสถาบัน เพื่อสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ 1.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ 2.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำเสนอผลงาน นวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนางาน 3.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการทำงานระหว่างสายงาน ระหว่างสถาบัน 4.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสร้างความสันพันธ์ที่ดีต่อกัน

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร
สุภเวช บุตรศรีภูมิ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด