ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จาก 19 สถาบัน

วันนี้(5 กุมภาพันธ์ 2563) ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จาก 19 สถาบัน ในการจัดประชุมวิชาการ ศคภท. ปี 2563 ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนการรับเป็นเจ้าภาพ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน และการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบ poster และ oral ของเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนฯ ในปีนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานจำนวนกว่า 160 คน โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ในระหว่างที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด