คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมแผนกลยุทธ์: ทิศทางตามชุมชน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ นำการประชุมเชิงกลยุทธ์กับทีมบริหารของร้านขายยา facultyof มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันเสาร์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2020 ณ. วิชชิ่งทรี รีสอร์ท  จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มุ่งหวังให้คณะฯ เกิดการพัฒนาแผนการทำงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับสภาวการณ์ต่างๆ ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของคณะฯ ที่จัดเป็นประจำทุกปี