คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เนื่องในโอกาสคณาจารย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร เป็น รองศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เนื่องในโอกาสคณาจารย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น