ค่ายปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ครั้งที่ 16 โดยนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รุ่น 16 ณ บ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการค่ายปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ครั้งที่ 16 โดยนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รุ่น 16 ณ บ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2563 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีพันธะกิจหลักเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อผลิตเภสัชกรออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมและการให้บริการวิชาการชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพไปพร้อมกัน เพื่อให้บรรลุพันธะกิจหลักดังกล่าว คณะฯจึงได้จัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ร้านยา รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ทางคณะจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในสภาวการณ์ด้านสุขภาพที่เป็นจริงของประชาชน มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ยาแก่ประชาชนในชุมชนต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกในการฝึกหัดให้นิสิตมีทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะด้าน 4C มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 1.นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จำนวน 100 คน 2.อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและกลุ่มวิชาอื่นๆ ประมาณ 10 คน 3.ครัวเรือนพ่อฮักแม่ฮัก บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง ประมาณ 60 ครัวเรือน
กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การคัดกรองความดันโลหิตสูง คัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดระดับสารพิษในเลือด ตรวจสมรรถภาพปอด คัดกรองภาวะซึมเศร้า เทคนิคการออกกำลังกาย และการเดินรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก

ภาพ / ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร , สุภเวช บุตรศรีภูมิ