ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

วันนี้ (วันที่ 17 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศีกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก มีวัตถุประสงค์ตามแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหลักสูตร)และตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นกรรมการทวนสอบ

ภาพ : ข่าว/ ศุภกร เหล่าทองสาร