มมส ต้อนรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

มมส ต้อนรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนิสิตชาวต่างชาติ จาก Faculty of Pharmacy,Sanata Dharma University ประเทศอินโดนีเซีย และ Showa University, School of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์เภสัชกรรม ระยะสั้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศตามโครงการ Pharmacy Student Exchange Program 2020 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ นำเข้าพบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ได้มีการทำกิจกรรมต่างๆหลายด้าน เช่น การสาธิตทำลูกประคบสมุนไพร โดยผู้ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว การเยี่ยมชมโรงงานฟาร์แคร์ฟาร์มาซูติคอล การเยี่ยมพาเยี่ยมคลินิกบ้านร่มเย็นโรงพยาบาลมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ และ ศึกษาดูงานระบบการทำงานของ Primary care cluster และบทบาทการทำงานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(สามัคคี)ของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร