คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hue University of Medical and Pharmacy ประเทศเวียดนาม และพันธมิตรจาก Inje University และ Gachon University, Korea

เมื่อวันที่ 13 มกราคาม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลังพระคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภวัชกรหญิงชนัตถา
พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมงานผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hue University of Medical and Pharmacy ประเทศเวียดนาม และพันธมิตรจาก Inje University และ Gachon University, Korea ในโอากาสทำ MOU ซึงมีวัตถุประสงค์ขอเข้ามาดำเนินการตามข้อตกลงทางวิชาการ ที่จำดำเนินการร่วมกันในอีก 5 ปีข้างหน้า และ เป็นการสร้งบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสวิจัยและศิลปวัฒนธรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
และผู้บริหารได้พาเยี่ยมชมกิจการของโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน

ภาพ : นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : นายศุภกร เหลาทองสาร