อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย”

วันนี้ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย” แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และบุคลากรผู้มีหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 110 คน ณ ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตและบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ และเกิดทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นอย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก นิสิตต้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนที่จะใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่งในข้อสอบเป็นแบบกากบาท หลังจากทำข้อสอบเสร็จ ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สอง โดยการใช้ห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การจัดการกรณีไฟ ฐานที่ 2 การกำจัดของเสียและสารเคมี ฐานที่ 3 อุปกรณ์และเครื่องแก้ว ฐานที่ 4 การแยกขยะ ฐานที่ 5 การจัดแยกประเภทสารเคมีและฐานที่ 6 การจัดการสารเคมีหก ซึ่งแต่ละฐาน ใช้เวลาในการเรียนรู้และทดลองในห้องปฏิบัติการฐานละ 25 นาที โดยจะมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านสารเคมีคอยให้ข้อมูลประจำในแต่ละฐาน

ซึ่งสาระสำคัญในการใช้ห้องปฏิบัติการ เช่น เมื่อสารเคมีเข้าตา นิสิตจะต้องวิ่งไปที่จุดล้างตา หรือซิงค์น้ำ จากนั้น ล้างตาด้วยน้ำสะอาด ถ้าเป็นกรด หรือด่างต้องล้างอย่างน้อย 20 นาที และล้างตาอีกครั้งด้วย Normal saline solution 1 ลิตร แต่ถ้าเป็นสารเคมีเข้าตาเป็นจำนวนมากให้รีบพบแพทย์ โดยจดชื่อสารเคมีไว้ด้วย เมื่อเสร็จจากฐานต่างๆ แล้ว จากนั้น เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือการสอบอีกครั้งหลังการใช้ปฏิบัติการ โดยจะเป็นการสรุป และการประเมินผล หลังการใช้ห้องปฏิบัติการ

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร