มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

วันนี้ (9 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ การมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี

รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้เริ่มตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูป พิธีรับมอบเข็มพระราชทาน แก่ผู้บริจาคร่วมสมทบทุนโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 50 รายการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น จำนวน 4 ราย / รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น จำนวน 45 ราย/ รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 4 ราย / รางวัลอาจารย์ดีเด่น 17 ราย / รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 12 ราย และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 22 ราย นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยแบ่งห้องย่อยตามกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพ/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว/บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา งานพิธีการและกิจการพิเศษ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด