คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพีรยา ศรีผ่อง ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพีรยา ศรีผ่อง

ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562