ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพีรยา ศรีผ่อง ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพีรยา ศรีผ่อง ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม