โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ”ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
และบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในการนี้ มีหน่วยงานและคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับดีเด่น และดีมากผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 13 หน่วยงาน และในโอกาสนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดีเด่น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกร ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ผู้แทนรับมอบ

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร