คณะเภสัชศาสตร์ ตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรมสัตยพรต จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานตรวจประเมิน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังศรีอินทร์ จากคณะเทคโนโลยี กรรมการประเมิน และนางสาวพัชรพร หวานขม เลขาฯ ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้นั้น มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้ทำการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรบรรลือ สังข์ทอง ประธานกรรมการประกันคุณภาพ และมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะเภสัชสาสตร์ เข้าร่วมฟังผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และสรุปผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)ในครั้งนี้ ได้คะแนน 4.59

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร