คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที นิสิต เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นำไปทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ในวันที่ 2 พ.ย.2562 เพื่อสบทบทุนสร้างศาลา และโรงอาหารของวัดต่อไป

ในการนี้ทางคณะได้รวบรวมเงินจากการบริจาคของอาจารย์ นิสิต และบคุลากร เพื่อทำต้นเงินมอบให้กับทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 พ.ย.2562 ณ ตลาดน้อย มหาวิยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4,009 บาท และเงินจำนวน 730 บาท ,อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ บริจาคสมทบอีก 500 บาทเพื่อจัดทำโรงทานน้ำตรีผลา ที่วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร