คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2562)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2562) โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสามัคคีและนันทนาการในหมู่คณะ ระหว่าง นิสิตทุกชั้นปี บุคลากรสายสนับสนุน และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. โดยกีฬาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ นี้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ในปีนี้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี จาก นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม