สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing),ตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operational Audit),และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด(Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing),ตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operational Audit),และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด(Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นการตรวจสอบต่างๆ และปิดการตรวจสอบในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร