คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 18

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 18

วันนี้ 3 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 18 จำนวน 98 คน ณ ห้อง P200 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต ดังนี้
G=Growing (Professional Knowledge Attitude and Skills) Inner-Outer (เติบโตจากภายในสู่ภายนอกเต็มเปี่ยมด้วยรักวิชาชีพ)
O=Objective Focus (A Key component of the rules of training) เคลื่อนชีวิตด้วยวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย พร้อมเรียนรู้ ฉันไปเรียนรู้
W=Welling (จะตั้งใจ เต็มใจ สมัครใจ ยินดี) ขยัน อดทน มุ่งมั่น ฝ่าฟัน “Are you will to be a pharmacist”หัวใจยินดีรับใช้ชุมชน Compassionate care for the patient (มีความรักเป็นพื้นฐาน)
N=Now…Doing (ลงมือทำ)ใส่เสื้อกาวน์ และพร้อมให้บริการ Professionalism, Empathy in the practice of Pharmacy
 
และกล่าวให้โอวาทโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณี สระมุณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุรัชดา ชนโสภณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ แนะแนวการออกฝึกงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดยนิสิตรุ่นที่ 17 ชั้นปีที่ 5 และชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกงานและตรวจเครื่องแต่งกาย โดย อาจารย์เภสัชกรหญิงเพียงขวัญ ศรีมงคล และ อาจารย์เภสัชกรชาญเกียรติ เพียรชนะ มีผู้บริหารอาจารย์ บุคลากรและเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขและร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆได้แบบสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม
 
ภาพ : ศุภกร เหล่าทองสาร, สุภเวช บุตรศรีภูมิ ,อ.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร