นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตเภสัชภัณฑ์

นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตเภสัชภัณฑ์
เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ไปศึกษาดูงาน ในโครงการการศึกษาดูงานการผลิตเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา ซึ่งนิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตยา ระบบประกันคุณภาพ จึงจำเป็นต้องให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การผลิตและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ณ สถานที่จริง เพื่อเป็นประสบการณ์โดยตรงต่อตัวนิสิต และยังส่งผลให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาและการปฏิบัติงานจริงในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการประมาณ 99 คน และสถานที่ศึกษาดูงานมีดังนี้

1.บริษัทเยเนอรัลฮอลปิตัลโปรดัคส์ จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัดมหาชน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ
3.บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด หมู่ 1 นิคมอุตาหกรรมไฮเทค ตำบลบางเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา
4.บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
5.องค์การเภสัชกรรม โรงงานผลิตยา รังสิต 1 หมู่4 ถนนรังสิต ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
6.บริษัทไบโอแลป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพ : อาจารย์กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
ข่าว : นายศุภกร เหล่าทองสาร