กิจกรรมการนำเสนอกรณีศึกษาของนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

กิจกรรมการนำเสนอกรณีศึกษาของนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอกรณีศึกษาของนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานเครือข่าย ในการนี้มีนิสิตนำเสนอ 4 คน และอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึกร่วมอภิปรายกรณีศึกษาจำนวนหลายท่าน

ภาพ : ข่าว / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ธีระพงษ์ ศรีศิลป์