โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน

รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าประชุมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : น.ส.ดวงจันทร์ นาควัน
ข่าว : นายศุภกร เหล่าทองสาร