คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ร่วมนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มมส. และชมรมร้านยาเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม นำร่องให้ผู้ป่วยรับยาตามใบสั่งของแพทย์ที่สมัครใจรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านแทนการรับยาที่โรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลง ลดภาระการเดินทาง รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์โดยเภสัชกร โดยมีเครือข่ายร้านยาใน จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจำนวน 9 แห่ง ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพ/ร้านยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP และมีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยจะเน้นในผู้ป่วย 4 โรคลำดับแรก คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และต่อมลูกหมากโต ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่มีโรคแทรกซ้อน และเครือข่ายร้านยาพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และลดการครอบครองยาเกินความ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงการลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบบริการ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาต้องเป็นยาชนิดเดียวกับที่ได้รับจากโรงพยาบาลเดิมที่รับยาอยู่ และที่สำคัญผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ เพิ่มขึ้นนายแพทย์ปรีดา กล่าวว่า ผู้ป่วยที่ไปรับยาจากร้านยาไม่ต้องกังวลถึงคุณภาพมาตรฐานการให้บริการจากร้านยา เนื่องจากสภาเภสัชกรจะเป็นผู้ควบคุม กำกับร้านยาให้ปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบความพร้อม มาตรฐานของร้าน ส่วนการส่งยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้ป่วยจะต้องไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาล และจะมีแบบฟอร์มให้กับผู้ป่วยที่จะรับยาจากร้านยาเป็นผู้ให้ความยินยอมว่า จะไปรับยาจากร้านยาคุณภาพร้านใดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด

ภาพ : นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ

ข่าว : นางปาณิสษา เสนาวงศ์