คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วันนี้ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมระยะสั้น ให้กับ Mr. Phouthasak Mounivong และ Ms. Chitsaveng Linsavath อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Traditional Medicine short course training ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 26 กันยายน 2562 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงประสบอร รินทอง ผู้ควบคุมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้ร่วมแสดงความยินดีในการมอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ ไปพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป

ภาพ : นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : นายศุภกร เหล่าทองสาร