ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม…คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

08.15 – 09. 00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิด โดย

ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09.15 – 10.45 น.

พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของยาสมุนไพรไทย

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.

เทคนิคการคัดเลือกยาสมุนไพรให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในโรงพยาบาล

ผศ.ดร.พทป.สมศักดิ์ นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

เทคนิคการตั้งตำรับยาน้ำปราศจากแอลกอฮอล์

อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น.

เทคนิคการผลิตน้ำมันเหลืองให้มีประสิทธิภาพสูง

อ.ดร.ภญ.ศุภกัญญา กุมกาญจนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15.45 – 16.45 น.

หลักสูตรสมุนไพรระดับบัณฑิตศึกษาแบบไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ผศ.ดร.พทป.สมศักดิ์ นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

08.30 – 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 – 10.15 น.

อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน (Herb drug interactions)

ผศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

ข้อมูลการวิจัยสมุนไพรทางคลินิกล่าสุด

ผศ.ดร.ภญ.ราตรี สว่างจิตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การประเมินผลการติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ในรอบ 6 เดือนแรก

ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

14.30 – 14.45 น.

พิธีปิด

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง