คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สานสายใย ศิษย์น้อมใจบูชาครู” ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีการไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้นิสิตเกิดจิตสำนึกที่ดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรม และเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครูโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 380 คน และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 20 คน ในการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ได้มอบรางวัลให้กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติให้ นิสิต ดังนี้

 • 1. รางวัลอาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี
 • 2. อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
 • 3. อาจารย์ต้นแบบผู้อุทิศตนให้องค์กร ผศ.ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง
 • 4. บุคลากรต้นแบบด้านการให้บริการ service mind นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก

รางวัลศิษย์เก่าที่มีความเหมาะสม ควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ใน 4 สาขา ประจำปี 2562

 • 1.สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล คือ เภสัชกรณัฐวัฒน์ บุญแก้ว รุ่นที่ 1
 • 2.สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คือ เภสัชกรกฤษฎา คุ้มกุดเขียว รุ่นที่ 11
 • 3.สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คือ เภสัชกรศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิจิตรสกุล รุ่นที่ 12
 • 4.สาขาอื่น ๆ (เภสัชกรรมปฐมภูมิ) คือ เภสัชกรหญิงหนึ่งฤทัย ไชยโยราช รุ่นที่ 7

มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้ทุนการศึกษาแก่นิสิต ประจำปี 2562

1. ทุนพระมหิตลาธิเบศร จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท

 • นายกันตพณ นาแสวง นิสิตชั้นปีที่ 3

2. ทุนอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

 • นายธนเดช เพชรสุริยา นิสิตชั้นปีที่ 5
 • นายจีรพัฒน์ นาเมืองรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2

3. ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เภสัชกรปราโมทย์ ตังวัฒนะ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท คือ

 •  นายฐาปกรณ์ เบี้ยกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4

4. ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท คือ

 • นางสาวประภาศิริ ฐานวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 4
 • นางสาวกุสุมา หะยีเจ๊ะเตะ นิสิตชั้นปีที่ 4
 • นายประดิษฐ์ กันยาประสิทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4

5. ทุนเดวิด-บุษบา โดย เภสัชกรหญิง บุษบา โทวรรณา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท คือ

 • นางสาวชลธิชา แก้วระวัง นิสิตชั้นปีที่ 1
 • นางสาวธารวิมล กกรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 2
 • นายสุรศักดิ์ จันทะชา นิสิตชั้นปีที่ 2
 • นางสาวธิราพร พลนิล นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นางสาวปิยะดา บุญทาป นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นางสาววราพร ภูนาสี นิสิตชั้นปีที่ 3

6.ทุนสมาคมศิษย์เก่า จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

 • นายสุริเยนต์ โคตรสมบัติ นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นางสาวพิมพ์พิลาส ยอดโคกสูง นิสิตชั้นปีที่ 4
 • นางสาวภิญญา จิตวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นายปิยวัฒน์ อักษรนู นิสิตชั้นปีที่ 2

7. ทุนเภสัชกรณัฐวัฒน์ บุญแก้ว จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

 • นางสาวปริญญา โพชะกะ นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นางสาวพิมพ์อร อุดมเดช นิสิตชั้นปีที่ 5

8. ทุนเภสัชกรหญิงฉัตรมณี แท่งทองหลาง จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

 • นางสาวปภาวรินทร์ บุญมามอญ นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นางสาวจันทร์ทิพย์ รัตนสินทวีสุข นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นายอนุวัตร ปะตา นิสิตชั้นปีที่ 3
 • นางสาวสุชาดา กระลาม นิสิตชั้นปีที่ 2
 • นางสาวปวีณา พุทธขันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3

มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ดังนี้รายชื่อนิสิตเรียนดี ชั้นปีที่ 2

 • 1. นางสาวกฤติยา ปัสสาแก้ว เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 2. นางสาวเพ็ญพิชชา ปาปะโถ เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 3. นายวชิรวิทย์ ชินภักดี เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 4. นางสาวรวิสรา กาญจนวาหะ เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 5. นางสาวสุชาดา กระลาม เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 6. นางสาวณัฏฐณิชา ปักเคระกา เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 7. นางสาวณัฐริการ เฒ่าทา เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 8. นางสาวธนพลอย ขุนทิพย์ทอง เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 9. นางสาวธารวิมล กกรัมย์ เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 10. นางสาวพิชชาภา ธีระเดชดำรง เกรดเฉลี่ย 4.00
 • 11. นางสาวอภิสรา ชินชนะ เกรดเฉลี่ย 4.00 ชั้นปีที่ 3
 • 1. นางสาววราพร ภูนาสี เกรดเฉลี่ย 3.96 ชั้นปีที่ 4
 • 1. นางสาวประภาศิริ ฐานวิเศษ เกรดเฉลี่ย 3.96 ชั้นปีที่ 5
 • 1. นางสาวชนาธิป เพชรเลื่อน เกรดเฉลี่ย 3.90 ชั้นปีที่ 6
 • 1. นางสาวจิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ เกรดเฉลี่ย 3.98

มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตจิตอาสาประจำชั้นปี

 • 1. นายจีรพัฒน์ นาเมืองรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2
 • 2. นายอนุวัตร ปะตา นิสิตชั้นปีที่ 3
 • 3. นายธีรเดช พิมลนอก นิสิตชั้นปีที่ 4
 • 4. นางสาวดุสิตา ไชยธรรม นิสิตชั้นปีที่ 5
 • 5. นางสาวลิปิการ์ การถัก นิสิตชั้นปีที่ 6

มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตหัวหน้าชั้นปี ปีการศึกษา 2561

 • 1. นายจักรี โชติทรัพย์สกุล นิสิตชั้นปีที่ 2
 • 2. นายอนุวัตร ปะตา นิสิตชั้นปีที่ 3
 • 3. นางสาวพิมพ์พิลาส ยอดโคกสูง นิสิตชั้นปีที่ 4
 • 4. นางสาวเบญจรัตน์ ละลี นิสิตชั้นปีที่ 5
 • 5. นางสาวลิปิการ์ การถัก นิสิตชั้นปีที่ 6

มอบเกียรติบัตรแก่สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 – มอบเกียรติบัตรสโมสรนิสิตฯ ปีการศึกษา 2561