คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินจากภายนอก 3 ท่าน ดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.เดชพล ปรีชากุล ประธานประเมิน จากคณะจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติกร ชนะยืนยง กรรมการประเมินหลักสูตร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ กรรมการประเมินหลักสูตร จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรบรรลือ สังข์ทอง ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ได้กล่าวรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะ และมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะเภสัชสาสตร์ เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ประมาณ 25 คน สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในครั้งนี้ ได้คะแนน 4.48 อยู่ในระดับดี

ภาพ : นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ ข่าว : นายศุภกร เหล่าทองสาร