คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรปวิช พากฎิพัทธ์ ในโอกาสที่ได้รับประกาศนียบัตร Specialized residency in Community Pharmacy Pharmacotherapy