ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรธีระพงษ์ ศรีศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ กล่าวเปิดโครงการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

วันนี้ (20 สิงหาคม 2562 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรธีระพงษ์ ศรีศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ กล่าวเปิดโครงการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมบำบัดในหัวข้อ Pharmacotherapy in Critical Care โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง พีรยา ศรีผ่อง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสุรัชดา กองศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ประสานงานรายวิชา ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร และ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ชัยพรม ให้เกียรติบรรยาย รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติและทดสอบทักษะโดยคณาจารย์และนิสิตจากสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ นับเป็นประโยชน์ต่อนิสิตคณะเภสัชศาสตร์อย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่อไป และเป็นการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง 2 คณะอย่างดียิ่ง โครงการนี้มีนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5 เข้าอบรมประมาณ 197 คน

ภาพ : ข่าว/ นายศุภกร เหล่ทองสาร