ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผลการคัดเลือก