ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล

ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ