ประกาศรับโอนข้าราชการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดอุดมศึกษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ปรกาศรับโอนฯ