โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้โรงงานฟาร์มแคร์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร