การติดตามประเมินผลกองทุนสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม

          ผศ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการติดตามประเมินผลกองทุนสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งอาจารย์เป็นกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคามในฐานะผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม

          นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการกองทุน พร้อมทีมงานได้ประชุมกับคณะกรรมการประเมินผล นำโดยนายรุ่งนิรันดร์ จันทราช ท้องถิ่นอำเภอชื่นชม ดร.รุ่งเรือง แสนโกษา สสจ.มหาสารคาม มีการประชุมกลุ่มย่อยหลังจากการนำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปว่ากองทุนมีผลการดำเนินงานดีและมีข้อเสนอจากคณะกรรมการกองทุนว่าให้กองทุนมีเจ้าหน้าที่ประจำกองทุนเนื่องจากเป็นกองทุนขนาดใหญ่รับผิดชอบประชากรมาก กว่า 5 หมื่นคน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลจะนำเสนอกับ สปสช. ต่อไป

Cr: ผศ.ดร.สมศักดิ์  อาภาศรีทองสกุล