คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง อ.ดร.ณัฐพงษ์ วิชัย นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และนิสิตหลักสูตร วท.ม. (สาขาสมุนไพรฯ) คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาในการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษา: อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์” ณ ห้องประชุมแกรนด์ กมลา รพ.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นพ.ธีรพันธุ์ โต้หนองแปน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย กล่าวต้อนรับ รวมทั้ง ภก.ชัยญาภิสิทธิ์ วิเชียรชัย หัวหน้างานแพทย์แผนไทย นายบุญยงค์ บัวบุปผา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย นางสาวศิราภรณ์ มหาโคตร แพทย์แผนไทย และคณะของรพ.กมลาไสย ร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม (focus group) เกี่ยวกับการรักษาโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยการแพทย์พื้นบ้าน และมีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างหมอพื้นบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 18 คน