ประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 1 งาน    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงลานชั้น 2-3-4 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 1 งาน    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,815,000 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา…..15.49 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร