การทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้