ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(21 ค.62 ปรับปรุงเนื้อหา: ข้อมูลการรายงานตัว)