คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุม(EdPEx)

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมหารือแผนการดำเนินงานคณะนำร่องในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินงานคณะนำร่องการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงรุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : PharmacyMSU << Click
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร