อธิการบดี มมส ติดตามประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี

          ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการประเมินฯ และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินผลตามนโยบาย เพื่อติดตามการบริหารงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
          ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน และเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : PharmacyMSU << Click
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร