ประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 (video งานประชุมวิชาการ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ เรื่อง”ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2”หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องปีที่ 2 จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     ทั้งนี้  สามารถดูการประชุมย้อนหลังได้ดังนี้

  1. การขออนุญาตผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562  โดย เภสัชกรวราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  2. ทิศทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  โดย ดร.เภสัชกรหญิงมณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  3. สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรม  
  4. แนวคิดการวิจัยสมุนไพรเพื่อรักษาโรคโควิด-19  โดย อาจารย์ ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. หลักฐานเชิงประจักษ์ของสมุนไพรรักษาโรคตับ โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรวิระพล ภิมาลย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  6. ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564