ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารในภาวะวิกฤติ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารในภาวะวิกฤติ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง