ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติของผงยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติของผงยา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้