ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความหนาแน่นของผงยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความหนาแน่นของผงยา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้