ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบการแตกตัวของเม็ดยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบการแตกตัวของเม็ดยา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้