ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจนับโคโลนี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจนับโคโลนี โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้