ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในบรรยากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในบรรยากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้