ราคากลางของเครื่องตรวจนับโคโลนี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง

ประกาศราคากลางของเครื่องตรวจนับโคโลนี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้